Norėdami gauti informaciją apie savo Asmens duomenis, tikslus ir šalis, su kuriomis duomenys yra bendrinami, susisiekite su Savininku.

Savininkas ir duomenų valdytojas:
UAB “Ligu prevencija”
Vilkpėdės g. 9 – 115, Vilnius LT 03157
Lietuva

Savininko kontaktinis el. paštas: hello@vow.health

Renkamų duomenų tipai

Savininkas nepateikia surinktų Asmens duomenų tipų sąrašo.

Išsami informacija apie kiekvieną surinktų Asmens duomenų tipą pateikiama specialiose šios privatumo politikos skiltyse arba specialiuose paaiškinimuose, rodomuose prieš renkant duomenis.

Asmens duomenys yra pateikiami vartotojo arba, naudojimo duomenų atveju, renkami automatiškai, kai vartotojas naudojasi šia Programėle.

Jei nenurodyta kitaip, visi šios Programos prašomi Duomenys yra privalomi, o nepateikus šių duomenų, ši Programa negalės teikti savo paslaugų. Tais atvejais, kai šioje Programoje konkrečiai nurodoma, kad kai kurie Duomenys nėra privalomi, Vartotojai gali laisvai neperduoti šių Duomenų be pasekmių Paslaugos prieinamumui ar veikimui.

Vartotojai, kurie nėra tikri, kurie Asmens duomenys yra privalomi, kviečiami susisiekti su Savininku.

Bet koks slapukų (arba kitų sekimo įrankių) naudojimas, kurį naudoja ši Programėlė arba šios Programos naudojamų trečiųjų šalių paslaugų savininkai, yra skirtas Vartotojui reikalingos paslaugos teikimui, šalia kitų, šiame dokumente ir slapukų politikoje, jei ji yra, aprašytų tikslų.

Vartotojai yra atsakingi už bet kokius trečiųjų šalių Asmens duomenis gautus, paskelbtus ar bendrinamus per šią Programėlę, ir patvirtina, kad turi trečiosios šalies sutikimą teikti duomenis Savininkui.

Duomenų tvarkymo būdas ir vieta

Apdorojimo būdai

Savininkas imasi atitinkamų saugumo priemonių, kad užkirstų kelią neteisėtai prieigai prie Duomenų, jų atskleidimo, keitimo ar neteisėto sunaikinimo.

Duomenų tvarkymas atliekamas naudojant kompiuterius ir/ar IT palaikančius įrankius, laikantis organizacinių procedūrų ir režimų, griežtai susijusių su nurodytais tikslais. Be Savininko, tam tikrais atvejais Duomenys gali būti prieinami tam tikrų tipų atsakingiems asmenims, susijusiems su šios Programos veikimu (administravimu, pardavimu, rinkodara, teisine, sistemos administravimu) arba išorinėms šalims (pvz., trečiosioms šalims). šalių techninių paslaugų teikėjai, pašto vežėjai, palaikymo paslaugų teikėjai, IT įmonės, ryšių agentūros), jei reikia, Savininko paskirti Duomenų tvarkytojais. Atnaujinto šių šalių sąrašo galima bet kada paprašyti Savininko.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Savininkas gali tvarkyti su Vartotojais susijusius Asmens duomenis, jei yra vienas iš šių sąlygų:
– Vartotojai davė sutikimą vienam ar daugiau konkrečių tikslų. Pastaba: Pagal kai kuriuos teisės aktus Savininkui gali būti leista tvarkyti Asmens duomenis tol, kol Naudotojas neprieštaraus tokiam tvarkymui („atsisakyti“), nesiremdamas sutikimu ar kitu iš toliau nurodytų teisinių pagrindų. Tačiau tai netaikoma, kai Asmens duomenų tvarkymui taikomas Europos duomenų apsaugos įstatymas;
– Duomenų teikimas yra būtinas sutarties su Vartotoju ir (arba) bet kokiems iki sutartiniams įsipareigojimams vykdyti;
– tvarkymas yra būtinas, kad būtų laikomasi teisinės prievolės, kuri yra taikoma Savininkui;
– tvarkymas yra susijęs su užduotimi, kuri atliekama siekiant viešųjų interesų arba vykdant Savininkui suteiktus oficialius įgaliojimus;
– tvarkyti būtina siekiant teisėtų interesų, kurių siekia Savininkas arba trečioji šalis.

Bet kuriuo atveju Savininkas mielai padės išsiaiškinti konkretų teisinį pagrindą, kuris yra taikomas Duomenų tvarkymui, o ypač ar Asmens duomenų teikimas yra įstatyme ar sutartyje numatytas reikalavimas, ar reikalavimas, būtinas norint sudaryti sutartį.

Vieta

Duomenys tvarkomi Savininko veiklos biuruose ir visose kitose vietose, kur yra duomenų apdorojime dalyvaujančios šalys.

Priklausomai nuo Vartotojo buvimo vietos, duomenų perdavimas gali būti susijęs su Vartotojo duomenų perdavimu į kitą šalį nei jo šalis. Norėdami sužinoti daugiau apie tokių perduotų Duomenų tvarkymo vietą, Vartotojai gali peržiūrėti skyrių, kuriame yra išsami informacija apie Asmens duomenų tvarkymą.

Jei taikomi platesni apsaugos standartai, Naudotojai taip pat turi teisę sužinoti apie Duomenų perdavimo į šalį, nepriklausančią Europos Sąjungai, teisinę bazę arba bet kuriai tarptautinei organizacijai, kuriai taikoma tarptautinė viešoji teisė arba kurią įsteigė dvi ar daugiau šalių, tokių kaip JT. , ir apie saugumo priemones, kurių imasi Savininkas, siekdamas apsaugoti savo duomenis.

Jei toks perdavimas įvyksta, Vartotojai gali sužinoti daugiau, patikrinę atitinkamus šio dokumento skyrius arba susisiekti su Savininku, naudojant kontaktų skiltyje pateikta informacija.

Laikymo laikas

Asmens duomenys tvarkomi ir saugomi tol, kol to reikia tikslui, kuriam jie buvo surinkti, pasiekti. Todėl:
– Asmens duomenys renkami tikslais, susijusiais su per Sutartis tarp Savininko ir Naudotojo galioja tol, kol tokia sutartis bus visiškai įvykdyta.
– Asmens duomenys, surinkti siekiant Savininko teisėtų interesų, saugomi tol, kol to reikia šiems tikslams įgyvendinti. Konkrečią informaciją apie Savininko teisėtus interesus vartotojai gali rasti atitinkamuose šio dokumento skyriuose arba susisiekę su Savininku.

Savininkui gali būti leista saugoti Asmens duomenis ilgesnį laikotarpį, kai tik Naudotojas duoda sutikimą tokiam tvarkymui, tol, kol toks sutikimas nėra atšauktas. Be to, Savininkas gali būti įpareigotas saugoti Asmens duomenis ilgesnį laikotarpį, kai to reikalaujama vykdant teisinę prievolę arba institucijos nurodymu.

Pasibaigus saugojimo terminui, Asmens duomenys ištrinami. Todėl, pasibaigus saugojimo terminui, teisė susipažinti su duomenimis, teisė juos ištrinti, teisė ištaisyti duomenis ir teisė į duomenų perkeliamumą negali būti įgyvendintos.

Vartotojų teisės

Vartotojai gali pasinaudoti tam tikromis teisėmis dėl Savininko tvarkomų jų Duomenų.

Vartotojai, turintys teisę į platesnius apsaugos standartus, gali pasinaudoti bet kuria iš toliau aprašytų teisių. Visais kitais atvejais Vartotojai gali teirautis Savininko, kad išsiaiškintų, kokios teisės jiems taikomos.

Tiksliau, Vartotojai turi teisę atlikti šiuos veiksmus:
– Bet kada atšaukti savo sutikimą. Naudotojai turi teisę atšaukti sutikimą, jei anksčiau davė sutikimą tvarkyti jų Asmens duomenis.
– Nesutikti, kad būtų tvarkomi jų duomenys. Vartotojai turi teisę nesutikti, kad jų Duomenų tvarkymas būtų tvarkomas, jei tvarkymas atliekamas ne sutikimu, o kitu teisiniu pagrindu. Išsamesnė informacija pateikta tam skirtame skyriuje žemiau.
– Pasiekti savo duomenis. Vartotojai turi teisę sužinoti, ar Duomenis tvarko Savininkas, gauti informaciją apie tam tikrus tvarkymo aspektus ir gauti tvarkomų Duomenų kopiją.
– Patikrinti ir pataisyti. Vartotojai turi teisę patikrinti savo Duomenų tikslumą ir prašyti juos atnaujinti ar pataisyti.
– Apriboti jų Duomenų tvarkymą. Naudotojai turi teisę tam tikromis aplinkybėmis apriboti savo Duomenų tvarkymą. Tokiu atveju Savininkas netvarkys jų Duomenų jokiais kitais tikslais, išskyrus jų saugojimą.
– Ištrinti ar kitaip pašalinti jų Asmens duomenis. Vartotojai tam tikromis aplinkybėmis turi teisę reikalauti, kad Savininkas ištrintų jo duomenis.
– Gauti savo duomenis ir perduoti juos kitam duomenų valdytojui. Vartotojai turi teisę gauti savo Duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir, jei techniškai įmanoma, be jokių kliūčių perduoti juos kitam duomenų valdytojui. Ši nuostata taikoma, jei Duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kad tvarkymas yra pagrįstas Vartotojo sutikimu, pagal sutartį, kurios dalis Vartotojas yra, arba ikisutartiniais įsipareigojimais.
– Pateikti skundą. Vartotojai turi teisę pateikti ieškinį savo kompetentingai duomenų apsaugos institucijai. Išsami informacija apie teisę nesutikti su tvarkymu

Kai Asmens duomenys tvarkomi dėl viešojo intereso, vykdant Savininkui suteiktus oficialius įgaliojimus arba Savininko siekiamų teisėtų interesų tikslais, Naudotojai gali nesutikti su tokiu tvarkymu, nurodydami su jų konkrečia padėtimi susijusį pagrįstą prieštaravimą.

Vartotojai turi žinoti, kad jei jų Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, jie gali bet kada nesutikti su tokiu tvarkymu, nepateikdami jokio pagrindimo. Norėdami sužinoti, ar Savininkas tvarko Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Vartotojai gali patikrinti atitinkamas šio dokumento dalis.

Bet kokie prašymai pasinaudoti Vartotojo teisėmis gali būti nukreipti Savininkui šiame dokumente nurodytais kontaktiniais duomenimis. Šie prašymai gali būti vykdomi nemokamai, o Savininkas juos išnagrinės kuo anksčiau ir visada per vieną mėnesį.

Platesnių apsaugos standartų taikymas

Kaip pasinaudoti šiomis teisėmis

Nors dauguma šio dokumento nuostatų yra taikomos visiems Vartotojams, kai kurios nuostatos aiškiai taikomos tik tuo atveju, jei Asmens duomenų tvarkymui taikomi platesni apsaugos standartai.

Tokie platesni apsaugos standartai taikomi, kai tvarkoma:
– atlieka Savininkas, esantis ES;
– yra susiję su Vartotojų, esančių ES Asmens duomenimis ir yra susiję su mokamų ar neapmokėtų prekių siūlymu;

ar paslaugas tokiems Vartotojams:
– susijęs su Vartotojų, esančių ES, Asmens duomenimis ir leidžia Savininkui stebėti tokių Vartotojų veiksmus, kurie vyksta ES.

Ši programa naudoja sekėjus. Norėdami sužinoti daugiau, Vartotojas gali susipažinti su slapukų politika.

Papildoma informacija apie duomenų rinkimą ir apdorojimą

Legalus veiksmas

Savininkas gali naudoti Naudotojo Asmens duomenis teisiniais tikslais teisme arba etapais, vedančiais į galimus teisinius veiksmus, kylančius dėl netinkamo šios Programėlės ar susijusios Paslaugos naudojimo.

Slapukų politika
Vartotojas pareiškia žinantis, kad Savininko gali būti pareikalauta atskleisti asmens duomenis valstybės institucijų prašymu.

Papildoma informacija apie Vartotojo asmens duomenis

Be informacijos, pateiktos šioje privatumo politikoje, ši Programėlė Naudotojui paprašius gali suteikti papildomos ir kontekstinės informacijos apie konkrečias Paslaugas arba Asmens duomenų rinkimą ir tvarkymą.

Eksploatavimo ir priežiūros tikslais ši programa ir bet kurios trečiosios šalies paslaugos gali rinkti failus, kuriuose įrašoma sąveika su šia programa (sistemos žurnalai), naudojant kitus asmens duomenis (pvz., IP adresą).

Sistemos žurnalai ir priežiūra

Išsamesnės informacijos apie Asmens duomenų rinkimą ar tvarkymą Savininkas gali bet kada paprašyti. Kontaktinę informaciją žr. šio dokumento pradžioje.

Kaip tvarkomos užklausos „Nesekti“.

Ši programa nepalaiko užklausų „Nesekti“.

Informacija, kurios nėra šiame apraše

Norėdami nustatyti, ar kuri nors iš jos naudojamų trečiųjų šalių paslaugų atitinka „Nesekimo“ užklausas, perskaitykite jų privatumo politiką.

Šios privatumo politikos pakeitimai

Savininkas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šią privatumo politiką, pranešdamas apie tai savo Naudotojams šiame puslapyje ir, galbūt, šioje Programoje ir (arba) – kiek tai techniškai ir teisiškai įmanoma – išsiųsdamas pranešimą Naudotojams bet kokia Savininko turima kontaktine informacija. Primygtinai rekomenduojama dažnai tikrinti šį puslapį, atsižvelgiant į paskutinio pakeitimo datą, nurodytą apačioje.

Jei pakeitimai turės įtakos duomenų tvarkymo veiksmams, atliekamiems remiantis Naudotojo sutikimu, Savininkas prireikus turi gauti naują Naudotojo sutikimą